1. روشنک شهریاری احمدی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , رضا خراسانی , اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱۸۱-۱۹۶
 2. هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , محمود شور , رضا خراسانی , تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۳۵-۴۷
 3. احسان اله قاسمی , امیر فتوت , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی , پژوهش های خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۴۳۲-۴۴۰
 4. محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , امیر فتوت , رضا خراسانی , تأثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاک , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷۸۱-۷۸۸
 5. رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , حمیدرضا محمد پوران , تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکی , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷۱۵-۷۲۳
 6. میراحمد موسوی شلمانی , امیر لکزیان , رضا خراسانی , کاظم خاوازی , سید محمود محاطی , بررسی کارایی DMPP در بازدارندگی نیترات سازی در مقادیر مختلف کاه گندم با استفاده از ردیاب ایزوتوپی 15N , پژوهش های خاک , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۹-۳۲
 7. هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , رضا خراسانی , محمود شور , تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت , علوم باغبانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۳۵-۱۴۴
 8. اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی , اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۱-۲۰
 9. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۸۷-۱۰۴
 10. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی کارویه , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۱۵
 11. سعید باقری فام , امیر لکزیان , امیر فتوت , رضا خراسانی , اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردان , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۵۰۲-۱۵۱۴
 12. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , حمید رضا ذبیحی , تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۸۷-۱۰۴
 13. محمدرضا چاکرالحسینی , رضا خراسانی , امیر فتوت , مجید بصیرت , تعیین اعداد مرجع و محدودیت عناصر غذایی برای پرتقال با استفاده از روش تشخیص چند گانه عناصر غذایی , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۶۱-۱۷۲
 14. الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی , کاظم اسماعیلی , تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۶۱-۱۷۴
 15. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱-۲۳
 16. فریبا زرقانی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۲۰-۱۳۳
 17. میراحمد موسوی شلمانی , امیر لکزیان , رضا خراسانی , کاظم خاوازی , تاثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن -15 و عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن -13 متفاوت , زراعت دیم ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۶۳-۲۲۵
 18. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۷۴
 19. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , رضا خراسانی , تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قاینات , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۷۳-۶۸۲
 20. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۱۵-۳۳۰
 21. سمیه همایون , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی , تاثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۴۷-۱۵۵
 22. رضا خراسانی , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه حسن زاده اوّل , بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفران , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۹۳-۲۰۲
 23. سیما دبستانی رضوی , رضا خراسانی , امیر فتوت , اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاه گندم , پژوهش های خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۰
 24. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۷۳-۱۹۰
 25. میراحمد موسوی شلمانی , رضا خراسانی , نجات پیرولی بیرانوند , ولی فیضی اصل , کورش کمالی , ابراهیم مقیسه , نازنین پورمحمد , ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی , علوم و فنون هسته ای , دوره ( ۶۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۰-۲۲
 26. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۱۳-۱۲۴
 27. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹۹-۱۱۸
 28. سعید باقری فام , امیر لکزیان , امیر فتوت , رضا خراسانی , سمانه اکبرزاده , علی متدین , ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۹-۵۴
 29. سلیمه راحمی کاریزکی , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۵۶-۵۶۴
 30. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول , پژوهش های زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۷۳-۸۴
 31. تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری , بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) , زیست شناسی خاک , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۱۳
 32. تکتم جواهری , امیر لکزیان , پریسا طاهری , رضا خراسانی , تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۹۰-۱۰۹۹
 33. فهیمه نیک بین , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۲۱-۲۳۶
 34. نجمه مظلوم , رضا خراسانی , امیر فتوت , یوسف هاشمی نژاد , مقایسه کارآیی گیاه پالایی با استفاده از سسبانیا (Sesbania acuelata)، روناس (Rubia tinctorum) و مَرغ (Cynodon dactylon) و روش های شیمیایی در اصلاح یک خاک شور سدیمی , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۹۷-۱۰۷
 35. فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی , تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۲-۳۹
 36. نجمه مظلوم , رضا خراسانی , امیر فتوت , یوسف هاشمی نژاد , کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور – سدیمی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵۹-۱۶۷
 37. آیدا معدنی ملاک , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی , کارایی هیف‌های بیرونی قارچ‌های میکوریزای آربسکولار در انتقال عناصر کادمیم، روی و فسفر در شبدر سفید , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۳۷-۴۶
 38. نسرین چاجی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران , پژوهش های زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱-۱۲
 39. رضا خراسانی , مجید عزیزی ارانی , حدیثه رحمانی , بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۴۸۳-۱۴۹۱
 40. لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی , تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۸۱۸-۸۲۵
 41. آیدا معدنی ملاک , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی , تاثیر کادمیم، روی و فسفر بر گلومالین تولید شده توسط قارچ های میکوریزای آربسکولار همزیست با شبدر سفید , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۸۶۴-۸۷۲
 42. لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی , برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۱۰۸۳-۱۰۹۱
 43. شادی شفاعی , امیر فتوت , رضا خراسانی , مقایسه تاثیر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۸۶-۵۹۶
 44. لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی , تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۴-۸۲
 45. سیده هانیه سمسارتربتی , امیر فتوت , امیر لکزیان , رضا خراسانی , عصمت مهدی خانی مقدم , اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۱۹-۱۳۵
 46. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۷-۲۴
 47. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۷۰-۷۷
 48. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۶۶۷-۶۸۰
 49. علی اعمی ازغدی , رضا خراسانی , مرضیه مکرم , عبدالامیر معزی , ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- APHو GIS , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۹۷۳-۹۷۴
 50. رضا خراسانی , کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۲۰-۲۸
 51. اكرم حلاج‌نيا , غلامحسین حق نیا , امیر فتوت , رضا خراسانی , تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 52. اكرم حلاج‌نيا , غلامحسین حق نیا , امیر فتوت , رضا خراسانی , تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 53. رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , بررسی تعادل پتاسیم-کلسیم در برخی از خاک های آهکی خراسان , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲